سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ا ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
احد عظیم زادهاحد عظیم زادهAhad Azimzadeh
احمد حلتاحمد حلتAhmad Helat
احمد روستااحمد روستاAhmad Roosta
احمد کلاتهاحمد کلاتهAhmad Kalate
ارما بومبکارما بومبکErma Bombeck
اروین یالوماروین یالومirvin yalom
استر هیکساستر هیکسEsther Hicks
استفان کاویاستفان کاویStephen Covey
استیو جابزاستیو جابزSteve Jobs
استیو هارویاستیو هارویSteve Harvey
استیو چندلراستیو چندلرSteve Chandler
اسپنسر جانسوناسپنسر جانسونSpencer Johnson
الیف شافاکالیف شافاکElif Shafak
امیر شریفیامیر شریفیAmir Sharifi
امیر مهرانیامیر مهرانیAmir Mehrani
امیررضا دهقانامیررضا دهقانAmirReza Dehghan
امیرمهدی سادات اعلاییامیرمهدی سادات اعلاییAmirMahdi SadatAalai
امین القاسی زادهامین القاسی زادهAmin Alghasizadeh
اندرو متیوساندرو متیوسAndrew Matthews
اکهارت تلهاکهارت تلهEckhart Tolle
ایوانکا ترامپایوانکا ترامپIvanka Trump