سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ت ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
تئودور روزولتتئودور روزولتTheodore Roosevelt
تام شرایترتام شرایترTom Schreiter
تام هاپکینزتام هاپکینزTom Hopkins
تونی بوزانتونی بوزانTony Buzan
تونی رابینزتونی رابینزTony Robbins
تی هارو اکرتی هارو اکرT Harv Eker
تینا سیلیگتینا سیلیگTina Silig