سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ح ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
حامد ثقفیحامد ثقفیHamed Saghafi
حسین اقبالی نسبحسین اقبالی نسبHussein EghbaliNasab
حسین الهی قمشه ایحسین الهی قمشه ایHossein Elahi Ghomshei
حسین شیرمحمدیحسین شیرمحمدیHossein Shirmohammadi
حسین صفویحسین صفویHossein Safavi
حسین عباس منشحسین عباس منشHossein Abbasmanesh
حمید امامیحمید امامیHamid Emami
حمید سپیدنامحمید سپیدنامHamid Sepidnam
حمیدرضا محتشمیحمیدرضا محتشمیHamidreza Mohtashami