سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ع ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
علی اصغر جهانگیریعلی اصغر جهانگیریAliAsghar Jahangiri
علی اکبر قزوینیعلی اکبر قزوینیAliAkbar Ghazvini
علی حاجی محمدیعلی حاجی محمدیAli HajiMohammadi
علی درجزینیعلی درجزینیAli Darjazini
علی شاه حسینیعلی شاه حسینیAli ShahHosseini
علی صابریانعلی صابریانAli Saberian
علی صاحبیعلی صاحبیAli Sahebi
علی محمد بیدارمغزعلی محمد بیدارمغزAliMohammad BidarMaghz
علی نورهانیعلی نورهانیAli Norhani
علی کاویانیعلی کاویانیAli Kavyani
علیرضا آزمندیانعلیرضا آزمندیانAlireza Azmandian
علیرضا شیریعلیرضا شیریAlireza Shiri