سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” م ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
مارک فیشرمارک فیشرMark Fisher
مارک ویکتور هانسنمارک ویکتور هانسنMark Victor Hansen
مالکوم گلدولمالکوم گلدولMalcolm Gladwell
ماهان تیموریماهان تیموریMahan Teymouri
مایک کاپلانمایک کاپلانMike Kaplan
مایکل پورترمایکل پورترMichael Porter
مجتبی حوراییمجتبی حوراییMojtaba Hoorayi
مجید سمیعیمجید سمیعیMajid Samii
محمد افلاکیمحمد افلاکیMohamed Aflaki
محمد سیدامحمد سیداMohammed Seyeda
محمد عرشیان فرمحمد عرشیان فرMohammad Arshianfar
محمدحسین ادیبمحمدحسین ادیبMohammadHossein Adib
محمدرضا شعبانعلیمحمدرضا شعبانعلیMohammadReza ShabanAli
محمدمهدی ربانیMohammadMehdi Rabbani
محمدپیام بهرام پورمحمدپیام بهرام پورMohammadPayam Bahrampoor
محمود انوشهمحمود انوشهMahmoud Anoushe
محمود حسابیمحمود حسابیMahmood Hesabi
محمود محمدیانمحمود محمدیانMahmood Mohammadian
محمود معظمیمحمود معظمیMahmoud Moazami
مرتضی جاویدمرتضی جاویدMorteza Javid
مسیح جوادیمسیح جوادیMasih Javadi
مهاتما گاندیمهاتما گاندیMahatma Gandhi
مهدی خیرالهیمهدی خیرالهیMehdi Khairollahi
مهدی صفاییمهدی صفاییMehdi Safai