سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ن ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
ناپلئون هیلناپلئون هیلNapoleon Hill
نلسون ماندلانلسون ماندلاNelson Mandela
نیما کیمیایینیما کیمیاییNima Kimiaei
نیک وویچیچنیک وویچیچNick Vujicic
نیکی گمبلنیکی گمبلNicky Gumbel