سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ه ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
هاروی مک کیهاروی مک کیHarvey McKay
هال الرودهال الرودHal Elrod
هنریت کلاوسرهنریت کلاوسرHenriette Klauser