سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ژ ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
ژان بقوسیانژان بقوسیانJohn Boghosian
ژوزف مورفیژوزف مورفیJoseph Murphy